Postup reklamace

Reklamaci zasílejte, prosím, pouze Českou poštou!

Pro řádné zpracování reklamace je nutné uvést Vaše reklamační číslo, které Vám bude přiděleno zákaznickou podporou po kontaktování na e-mailové adrese info@viralo.cz

1. Pro uplatnění reklamace musíte vyplnit tento Formulář pro uplatnění reklamace viralo.cz.

2. Souběžně nás prosím kontaktujte na email info@viralo.cz s předmětem reklamace pro urychlení a posouzení reklamace.

Formulář pro uplatnění reklamace — viralo.cz.

Postup vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů

1. Pro vrácení zboží musíte vyplnit tento Formulář pro odstoupení od viralo.cz.

2. Souběžně nás prosím kontaktujte na email info@viralo.cz s předmětem odstoupení od smlouvy pro urychlení vrácení zboží.

Formulář pro odstoupení od smlouvy — viralo.cz.

Reklamace vyřizujeme ve většině případů zasláním nového zboží. Ihned po obdržení reklamovaného zboží zasílá Dodavatel nové zboží na adresu uvedenou v objednávce. O odeslání nového zboží je Kupující vyrozuměn emailem. Doba dodání nového zboží je stejná jako při objednávce – je uvedena u každého produktu.

Zásilku prosím zasílejte pouze doporučeně a nikoliv na dobírku.

Pokud nebude možné reklamované zboží opravit, ani nebude u našich Dodavatelů stejný výrobek skladem, vyrozumíme zákazníka s nabídkou obdobného zboží. V případě nesouhlasu se záměnou vracíme peníze.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Podmínky reklamace:

1.1 Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má Kupující právo tuto vadu reklamovat.

1.2 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost, nikoliv však na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.

1.3 Kupující musí oznámit Prodávajícímu vady, jakmile je zjistí, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí zboží.

1.4 Kupující je oprávněn požadovat v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí anebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

1.5 V případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží.

1.6 Dále nelze uplatňovat nároky z vady zboží, o které věděl před koupí nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží.

1.7 Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

vypršením záruční lhůty

mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče

používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem

zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě

zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

2. Odpovědnost za vady a vyřízení reklamací

2.1 Kupující může pro vyřízení jakýchkoliv reklamačních nároků využít virtuální galerii Zprostředkovatele, který zajišťuje vyřízení reklamací pro Prodávajícího.

2.2 Zprostředkovatel je povinen poskytnout součinnost Kupujícímu při vyřízení reklamace, nepřebírá však žádná práva ani povinnosti Prodávajícího, zejména k plnění nároků z vad zboží a za originalitu zboží.

2.3 Prodávající odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Práva Kupujícího z vadného plnění včetně lhůt jsou dána Občanským zákoníkem.

2.4 Není-li uvedeno výslovně jinak, nepřebírá Zprostředkovatel záruku za jakost zboží.

2.5 Jakmile Kupující zjistí vadu zboží, bez zbytečného odkladu Zprostředkovateli toto oznámí prostřednictvím reklamačního protokolu nebo na e-mailovou adresu Zprostředkovatele info@viralo.cz. a zboží podle pokynů Zprostředkovatele zašle na adresu TechWear s. r.o. , Milady Horákové 11 , 170 00 Praha Holešovice. Aby vada mohla být objektivně přezkoumána. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu a bude zboží dál užívat, právo z vadného plnění mu nebude přiznáno. Náklady na uplatnění reklamace hradí Prodávající.

2.6 Kupující je povinen při reklamaci detailně popsat vadu nebo důvod své reklamace zboží a dále postupovat podle Reklamačního řádu Zprostředkovatele. K tomuto může Kupující využít reklamační protokol, který nalezne zde.

2.7 Prodávající je povinen prostřednictvím Zprostředkovatele neprodleně rozhodnout o reklamaci (zda ji akceptuje či ne a uvést důvod odmítnutí přijetí reklamace) a vydat Kupujícímu reklamační protokol obsahující identifikaci stran, datum nákupu, druh zboží, datum uplatnění reklamace, popis vady a rozhodnutí o reklamaci. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě. Po vyřízení reklamace musí Prodávající Kupujícímu vystavit potvrzení obsahující identifikaci stran, datum vyřízení reklamace, způsob vyřízení, případně datum opravy nebo důvod zamítnutí reklamace.

3. Odstoupení Prodávajícího od kupní smlouvy

3.1 Prodávající má právo až do převzetí zboží Kupujícím odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu, a to i tak, že oznámí Zprostředkovateli, že Zboží nemůže dodat. Zprostředkovatel o tom neprodleně informuje Kupujícího a vrátí mu zaplacenou kupní cenu v plné výši. Prodávající ani Zprostředkovatel neodpovídá za škodu způsobenou odstoupením od kupní smlouvy Kupujícímu.

4. Odstoupení Kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy

4.1 Kupujícím – spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím, který je podnikatelem.

4.2 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

4.3 Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy, pokud se jedná o:

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (spodní prádlo, plavky apod.),

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.5 Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Prodávající poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

4.6 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Pro odstoupení od smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy (zde) bez uvedení důvodu a poučení o právu odstoupit od smlouvy, nebo volnou formou odstoupit od smlouvy a zaslat ho na e-mailovou adresu info@viralo.cz.

4.7 Kupující je povinen do 14 dnů od odstoupení zboží zaslat zpět na adresu Prodávajícího, kterou je TechWear s. r.o. , Milady Horákové 11 , 170 00 Praha Holešovice. Kupující jako spotřebitel nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu náklady spojené s navrácením zboží dle § 1820 odst. 1 písm. g.) občanského zákoníku a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Preferovaným dopravcem pro vrácení zboží Prodávajícímu je Česká pošta, s.p.

4.8 Prodávající vrátí Kupujícímu podle §1832 odst. 4 občanského zákoníku nejpozději do 14 dnů od doručení zboží zpět Prodávajícímu všechny peněžní prostředky, které od něho přijal a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Prodávající nabízí.

4.10 Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky na bankovní účet uvedený ve formuláři pro odstoupení od smlouvy, pokud číslo bankovního účtu Kupující nesdělil, budou mu vráceny na účet, ze kterého byly uhrazeny. Jiným způsobem vrátí Prodávající peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5. Informace o mimosoudním řešení sporů

5.1 Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících zajišťuje pro Prodávajícího Zprostředkovatel. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Zprostředkovatel na e-mailovou adresu Kupujícího.

5.2 Kupující se pro mimosoudní řešení sporu může také obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI), Ústřední oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, která je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Více informací na www.adr.coi.cz.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 22. 3. 2021.